Részletes keresés
A kosár jelenleg üres

Könyv > Természettudományok > Matematika [82 találat]

első előző 1 2 3 4 5 6 következő utolsó
Keresés:
15%
Az ember, aki csak a matematikát szerett...
Paul Hoffmann
3 357 Ft
Ebben a könnyed hangvételű életrajzi bestsellerben az amerikai szerző Erdős Pálnak, a XX. század egyik legnevesebb matematikusának kalandos életútját követi nyomon, ugyanakkor közérthetően ír olyan matematikai problémákról is, mint például Fermat uto...
15%
Felsőbb matematika
Obádovics J. Gyula, Szarka Zoltán
5 091 Ft
A Felsőbb matematika című kötet anyagának összeállítását a praktikusság és az összefoglaló szándék vezérelte. Az alkalmazás szempontjából leglényegesebbnek ítélt matematikai kérdéseket tárgyalja olyan módon, ahogy az általában a műszaki felsőoktatásb...
15%
Hogy ne tévedjünk
3 816 Ft
Az iskolában tanított matematika, vélik sokan, unalmas szabálygyűjtemény. Jordan Ellenberg könyvében rámutat, mennyire helytelen ez a felfogás: mert csináljunk bármit, ahhoz a matematikának köze van, sőt a matematika azt is megláttatja velünk, milyen...
15%
Ördögi körök
Ron Aharoni
2 720 Ft
„A kislányom kérdezte egyszer, amikor hazaérkezett a fogorvostól:– Tudod, mi kell, hogy ne fájjon az érzéstelenítőinjekció? Előtte egy másik! És persze ahhoz is egy újabb, hogy ne érezzük […] Az efféle helyzeteket nem minden ok nélkül nevezzük »ördög...
15%
Csók és matek
Edward Frenkel
3 570 Ft
A Csók és matekban a matematika nagy felfedezéseinek története egy kalandos sorsú fiatalember – a szerző – élettörténetével fonódik egybe. Edward Frenkel a matematika megismertetésének elkötelezett híve. Az a véleménye, hogy matematikai tudás hiányá...
15%
Az erdélyi matematika történetéből
T. Tóth Sándor
2 635 Ft
A matematika erdélyi okta­tásának milyenségét, ismerőinek arányát vizsgálja ez a könyv a reneszánsztól egészen a 19. szá­zad elejéig. Filológiailag nagyon igényes munka, külön érdekessége, hogy két olyan távoli tudomány­te­rü­letet fog át, mint a mat...
15%
A csodák logikája
Mérő László
3 374 Ft
Mérő László szerint is vannak csodák: pozitívak és negatívak egyaránt. Ezek a csodák a megszokott csodákkal szemben megmagyarázhatóak, mégpedig a kiszámíthatatlan tudományával. A mai matematika segítségével a szerző elmagyarázza, hogyan működnek a v...
15%
Számtalan szám
Vincent Van Der Noort
Álmukban körré váló négyszögek. Váratlanul, lesből előbukkanó prímszámok. Halak életét megmentő, szúnyogokat halálra kínzó matematikusok. Vagy a titokzatos E8, melyet teljes pompájában még senki sem pillanthatott meg. Mindannyian tanultunk matematik...
15%
Csodálatos geometria
G. Horváth Ákos
„A geometria a kapcsolatteremtés legtermészetesebb módszere, kapcsolatot hoz létre a matematika különböző ágai között a szemléltető gondolkozás útján: matematika, elméleti fizika és kísérleti fizika hármasában a modellalkotás segítségével – matemati...
15%
A csúfolórigó nyomában
Raymond Smullyan
2 125 Ft
„Ray­mond Smullyan képes arra, hogy a ma­te­ma­ti­ka leg­abszt­rak­tabb té­má­it konk­rét és bű­bá­jos ké­pek­ben tárja az ol­va­só elé. A Csú­fo­l­óri­gó a kom­bi­na­to­ri­kus lo­gi­ka alap­ja­it olyan tré­fás fo­gal­ma­kon ke­resz­tül hozza közel a...
15%
Valós analízis I.
Laczkovich Miklós, T. Sós Vera
4 675 Ft
A valós ana­lí­zis, mint a ma­te­ma­ti­ka egyik leg­gaz­da­gabb fe­je­ze­te sok­fé­le in­tep­rá­ci­ó­ban tár­gyal­ha­tó, sok­szor a gya­kor­la­ti al­kal­ma­zá­sok miatt, ke­vés­bé el­mé­lyült tár­gya­lás­ban. Ez eset­ben azon­ban a pre­cíz, meg­ala­p...
15%
Kiberrejtvények
Dennis Shasha
Mint oly sokan, Dr. Ecco is imád­ja a fej­tö­rő­ket. Ő azon sze­ren­csé­sek közé tar­to­zik, akik­nek em­be­rek fi­zet­nek,hogy meg is oldja őket. Ré­gé­szek, űr­ál­lo­más-ter­ve­zők, tá­bor­no­kok, jó útra tért bű­nö­zők és egy­sze­rű ál­lam­pol­gá­...
15%
Dr. Ecco talányos kalandjai
Dennis Shasha
1 657 Ft
Dr. Jacob Ecco ma­te­ma­ti­kai mód­sze­rek­kel dol­go­zó de­tek­tív és hi­va­tá­sos prob­lé­ma­meg­ol­dó. Ebben a könyv­ben éles­lá­tó kö­vet­kez­te­té­se­i­vel segít ügy­fe­le­i­nek el­rej­tett kin­cse­ket meg­ta­lál­ni, em­ber­rab­lók eszén túl­jár...
első előző 1 2 3 4 5 6 következő utolsó

Legutóbb látogatott oldalaim

Keresések Könyvek, termékek Kategóriák